Strona główna » Regulamin

Regulamin


Regulamin Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość
na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)
 

§1
Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez firmę MIXRTVAGD.PL Sp. z o.o., al. Syski 5, 36-040 Boguchwała, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001013111, NIP: 5170432735, REGON: 524237251, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł w całości wpłacony.
§2
Informacje zawarte na stronie www.mixrtvagd.pl nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
§3
Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego MIXRTVAGD.PL.  Produkty te stanowią rzeczy ruchome, w tym także rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi.
§4
1. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego MIXRTVAGD.PL wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.
2. W sklepie internetowym stosowane są następujące kategorie cenowe:
- Cena brutto – standardowa cena detaliczna sprzedaży oferowanych towarów usług
- Cena internetowa – cena obowiązująca przy sprzedaży przez sklep MIXRTVAGD.PL
3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym MIXRTVAGD.PL są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów wyprzedażowych, które będą stosownie oznaczone i opisane.
4. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy zgodnych w umową, chyba że co innego zostało wskazane w opisie danego produktu.
§5
Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny za towar zamówiony w Sklepie, wraz z kosztami dostawy, nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia. Kupujący, składając zamówienie, może wybrać następujące formy płatności (przy czym formy płatności dostępne w odniesieniu do danego towaru lub danego zamówienia, wskazywane są wyraźnie podczas procedury składania zamówienia przez Kupującego):
a) płatność przy odbiorze towarów od kuriera (pobranie) - zapłata następuje gotówką kurierowi przy odbiorze zakupionych towarów ;

b) płatność z góry za pomocą przelewu bankowego – po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail od Sprzedawcy z informacją o numerze rachunku bankowego, na którą powinien przelać należną Sprzedawcy kwotę; zamówienie jest w takim przypadku przekazywane do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy;

c) Płatność za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24.pl. Serwis Przelewy24 umożliwia realizację płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu internetowego.

Decydując się na tę opcję płatności, automatycznie zostaniesz przekierowany do systemu Przelewy24.pl.

§6
1. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym www.mixrtvagd.pl wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy z podaniem nazwy firmy prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.
2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej wysłanej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji lub
w formularzu zamówienia. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą.

§7
1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym www.mixrtvagd.pl realizowane Są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej INPOST lub DHL .
3. Klient może także odebrać zamówiony sprzęt w sklepie stacjonarnym należącym do firmy MIXRTVAGD.PL
4. Koszt dostawy zakupionych produktów jest wskazany na stronie www.mixrtvagd.pl
5. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 10 dni roboczych.
6. W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.
7. W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem firmy INPOST lub Siódemka-DPD odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem sklep@miksrtvagd.pl (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz w terminie do 7 dni bezpośrednio w firmie kurierskiej INPOST
9. Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem sklep@miksrtvagd.pl (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz sporządził w tym zakresie protokół szkodowy z firmą przewozową.
10. W przypadku jednego zamówienia złożonego z wielu produktów, co do których występują różnice w sposobie ich pakowania w szczególności ze względu na ich gabaryty lub też różnice w zakresie czasu realizacji zamówienia, MIXRTVAGD.PL może dokonać podziału zamówienia na mniejsze przesyłki. W opisanej sytuacji koszt dostawy podany Klientowi w podsumowaniu zamówienia nie zmienia się, lecz zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki. W sytuacji, gdy anulowana zostanie część zamówienia – niezależnie od przyczyn, korekcie oraz zwrotowi podlegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do anulowanej części zamówienia.
§8
1. Rejestracja Kupującego, a tym samym utworzenie Konta Kupującego, następuje poprzez zaakceptowanie przez Kupującego odpowiedniego elektronicznego formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie Sklepu, po wypełnieniu wymaganych rubryk tegoż formularza. Utworzenie Konta Kupującego wymaga dokonania przez niego akceptacji niniejszego Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w wypełnianym formularzu elektronicznym. W procesie rejestracji Konta Kupujący samodzielnie ustala i wprowadza hasło dostępu do Konta.

2. Z chwilą zaakceptowania przez Kupującego elektronicznego formularza rejestracyjnego, między Stronami zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na nieodpłatnym prowadzeniu przez Sprzedawcę Konta Kupującego oraz udostępnieniu Kupującemu możliwości korzystania z dostępnych w Koncie funkcjonalności, polegających w szczególności na: zarządzaniu danymi osobowymi Kupującego, składaniu zamówień i rezerwacji, wglądzie w status złożonych zamówień oraz rezerwacji, wglądzie w historię zakupów Kupującego w Sklepie, składaniu reklamacji dotyczących zakupionych towarów, poprzez wypełnienie formularza elektronicznego. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze Stron może rozwiązać taką umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy powoduje utratę przez Kupującego dostępu do Konta oraz jest jednoznaczne z odmową realizacji przez Sprzedającego wszystkich zamówień, co do których nie doszło jeszcze między Stronami do zawarcia umowy sprzedaży, a także wszystkich rezerwacji, w zakresie których Kupujący nie otrzymał jeszcze od Sprzedającego informacji o ich akceptacji.

3. Z jednego Konta może korzystać wyłącznie jeden Kupujący. Kupujący nie może udostępniać danych dostępowych do Konta innym osobom. Kupujący zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia danych służących do korzystania z Konta, w szczególności hasła dostępu do Konta.

4. Każdy Kupujący, bez konieczności tworzenia Konta Kupującego, może korzystać z następujących usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną:
a) usługi pozwalającej Kupującemu na przeglądanie, na stronie Sklepu, katalogu towarów dostępnych w Sklepie oraz uzyskiwanie informacji o tych towarach;
b) usługi umożliwiającej Kupującemu składanie zamówień na towary dostępne w Sklepie, w celu ich nabycia w drodze umowy zawartej na odległość;
c) innych usług dostępnych na stronie Sklepu dla niezarejestrowanych Kupujących, w szczególności polegających na możliwości składania przez Kupującego reklamacji drogą elektroniczną.
 
5. Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną mają charakter nieodpłatny, chyba że w przypadku danej funkcjonalności Sprzedawca, przed skorzystaniem z niej przez Kupującego, wyraźnie poinformował Kupującego, zgodnie z przepisami prawa, o konieczności poniesienia opłaty i wysokości tej opłaty. W.w. umowy zawierane są każdorazowo z chwilą rozpoczęcia przez Kupującego korzystania z danej funkcjonalności, na czas tego korzystania.

§9
1. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.) informujemy, że aby móc korzystać z zakupów w sklepie internetowym miksrtvagd.pl urządzenie komputerowe Klienta i oprogramowanie powinny spełniać następujące wymagania:
I. Dla urządzeń typu desktop - komputery stacjonarne i laptopy:
·System Operacyjny Windows XP z SP3 lub nowszy lub
·system OS X 10.9 lub nowszy
·Internet Explorer w wersji 10 lub nowszy z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub
·Mozilla Firefox w wersji 34 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub
·Google Chrome w wersji 39 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies,
·minimalna rozdzielczość ekranu 1280x720 pikseli,
·minimalna głębia kolorów High color 16-bit (zalecana True color 24-bit lub większa).
II. Dla urządzeń mobilnych typu smartfon, tablet:
·Dowolne urządzenie z systemem Android 4.1.2 Jelly Bean, Windows Phone 8 i iOS 7, lub nowsze pozwalające na uruchomienie jednej z poniższych przeglądarek internetowych:
·Internet Explorer w wersji 11 lub nowszy z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub
·Google Chrome w wersji 39 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies,
·minimalna rozdzielczość ekranu 480x800 pikseli,
·zalecana głębia kolorów True color 24-bit.
2. Kupujący informowany jest, że strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Klient może zmienić warunki przechowywania i obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Kupującego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Kupującego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.
3. Sprzedawca w żaden sposób nie blokuje ani nie ogranicza dostępu do sklepu internetowego ze względów związanych z przynależnością państwową Kupującego z Unii Europejskiej, jego miejscem zamieszkania, a także miejscem prowadzenia działalności gospodarczej. Sprzedawane w sklepie internetowym produkty mogą zostać zakupione przez Kupujących z każdego państwa członkowskiego UE.
4. Sprzedawca nie stosuje różnych wersji interfejsu sklepu internetowego, zależnych od przynależności państwowej Kupującego z Unii Europejskiej. Kupujący z Unii Europejskiej może zostać przekierowany na inną wersję interfejsu sklepu internetowego tylko po wyrażeniu wyraźnej zgody na takie przekierowanie. Po przekierowaniu Kupujący w każdym momencie ma możliwość powrotu do ogólnej wersji interfejsu sklepu internetowego.
5. Sprzedawca nie różnicuje ogólnych warunków umownych, w tym cen produktów, ze względu na przynależność państwową Kupującego z Unii Europejskiej, jego miejsce zamieszkania, bądź też miejsce prowadzenia przez Kupującego działalności gospodarczej.
6. Sprzedawca, w ramach akceptowanych przez siebie środków płatności, nie odmawia przyjęcia płatności od Kupującego z Unii Europejskiej ze względu na jego przynależność państwową, jego miejsce zamieszkania, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, lokalizację jego rachunku płatniczego, miejsce prowadzenia działalności dostawcy usług płatniczych, a także miejsce wydania instrumentu płatniczego w Unii Europejskiej.
§10

Kupujący zobowiązany jest do:
a) korzystania z usług, o których mowa w §8 w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
b) przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,
c) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
d) korzystania z usług, o których mowa w §8 oraz z narzędzi dostępnych w Sklepie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
e) niestosowania technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury informatycznej;

§11
Sprzedawca może przeprowadzać prace konserwacyjne Sklepu. W czasie prac konserwacyjnych dostępność niektórych lub wszystkich usług i funkcjonalności Sklepu może być ograniczona częściowo lub całkowicie. Sprzedawca zobowiązuje się do powiadamiania o planowanych pracach konserwacyjnych z odpowiednim wyprzedzeniem.
§12

W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji w Sklepie, w szczególności w trakcie składania zamówień, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Sklepu.
§13
1. Poprzez treści cyfrowe należy rozumieć dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej (np. klucze aktywacyjne), jak również treści cyfrowe dostarczane na nośniku materialnym (np. płyta CD, płyta DVD itp.).  Poprzez towar z elementami cyfrowymi należy zaś rozumieć towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie.
2. W umowach o dostarczanie treści MIXRTVAGD.PL działa wyłącznie jako dystrybutor. MIXRTVAGD.PL nie jest licencjodawcą dystrybuowanych treści cyfrowych, a umowa licencyjna zawierana jest pomiędzy licencjodawcą a Klientem będącym odbiorcą końcowym dystrybuowanych treści cyfrowych.
3. Zawarcie umowy licencyjnej pomiędzy licencjodawcą a Klientem następuje w drodze akceptacji umowy licencyjnej podczas instalacji treści cyfrowych przez Klienta, lub wobec braku wymogu akceptacji umowy licencyjnej – na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
4. W przypadku treści cyfrowych dostarczanych na nośniku materialnym, MIXRTVAGD.PL odpowiada wyłącznie za wady nośnika. MIXRTVAGD.PL nie odpowiada za wady treści cyfrowych, w szczególności za błędy dostarczonego oprogramowania itp. za wady dystrybuowanych treści cyfrowych odpowiada licencjodawca.
5. W przypadku treści cyfrowych dostarczanych na nośniku niematerialnym, MIXRTVAGD.PL odpowiada wyłącznie za wady związane z działaniem nośnika MIXRTVAGD.PL nie odpowiada za wady dystrybuowanych treści cyfrowych. Za wady dystrybuowanych treści cyfrowych odpowiada licencjodawca.
6. Spełnienie świadczenia z umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym następuje, za zgodą Klienta będącego konsumentem, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
7. W przypadku, gdy Klient będący konsumentem, wyrazi zgodę na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, na podstawie art. 38 ust. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od takiej umowy.
8. Na podstawie art. 38 ust. 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r.,poz. 827) Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
9. Do sprzedawanych przez Sprzedawcę treści cyfrowych stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zaś przepisy rozdziału 5b ustawy o Prawach konsumenta.
§14
1. Postanowienia niniejszego § dotyczą prawa do odstąpienia od umowy na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). 
2. Postanowienia niniejszego § mają zastosowanie zarówno wobec Kupujących będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, jak również wobec Kupujących będących osobą fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w dalszej części Regulaminu: „Przedsiębiorca Prywatny ).
3. Weryfikacja statusu osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie jej przynależności do kategorii Przedsiębiorców Prywatnych każdorazowo dokonywana jest przez Sprzedawcę w oparciu o informacje znajdujące się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
4. Kupujący będący konsumentem lub Przedsiębiorcą Prywatnym w rozumieniu § 14 ust. 2 ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą, zgodnie z postanowieniami Regulaminu w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, odpowiednio:
- w przypadku umowy sprzedaży towarów – od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie towaru,
- w przypadku umowy sprzedaży towarów, obejmującej wiele towarów, które dostarczane są osobno – od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniego z towarów,
- w przypadku umowy o świadczenie usług – od dnia zawarcia umowy.

5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w § 21 Regulaminu. Klient będący Konsumentem bądź Przedsiębiorcą Prywatnym może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy od Kupującego lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania przez Kupującego, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Kupujący, w przypadku odstąpienia od umowy zobowiązany jest odesłać lub przekazać Sprzedającemu rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

9. Kupujący będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy. Dotyczy to również przypadku, gdy rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą (w szczególności towary wielkogabarytowe). W takiej sytuacji koszty te mogą okazać się wysokie. Jednak według szacunków Sprzedawcy, nie powinny one przekroczyć kwoty ok. 1000 zł.

10. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
a) W sytuacji zwrotu Klient odsyła towar na swój koszt, oraz ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia w transporcie.

11. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, na podstawie art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje Kupującemu będącemu konsumentem lub Przedsiębiorcą Prywatnym w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, za które Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy;
k) o świadczenie usług, za które Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Kupujący wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego;
l) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
ł) zawartej w drodze aukcji publicznej;
m) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

§15
1.     Sprzedawca nie jest gwarantem towarów prezentowanych w Sklepie. Towary te mogą posiadać gwarancję producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski. Informacja o istnieniu gwarancji na dany towar, treść tej gwarancji, w tym termin jej obowiązywania, a także szczegółowe warunki jej realizacji, umieszczone są przy opisie tego towaru w Sklepie. Jeżeli towar objęty jest gwarancją, roszczenia z tego tytułu należy zgłaszać do serwisu gwaranta, wskazanego w załączonej do towaru karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej gwaranta. W przypadku braku wskazania w karcie gwarancyjnej serwisu, do którego należy dostarczyć wadliwy towar, towar może być dostarczony na adres Sprzedawcy podany w ust. 1. Do przesyłki należy dołączyć kopię dokumentu gwarancji wraz z dowodem zakupu oraz opisu usterki. W razie niedostarczenia wymienionych dokumentów Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia takiego towaru w ramach pomocy przy zgłaszaniu reklamacji do gwaranta.
2.     Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towary zgodne z umową, chyba że co innego zostało wyraźnie wskazane w opisie danego towaru.
3.     Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli sprzedany towar jest niezgodny z umową, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym oraz w ustawie o Prawach konsumenta.
4.     Towar jest zgodny z Umową jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
·         opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
·         przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Kupującemu będącemu Konsumentem bądź Przedsiębiorcą Prywatnym, o którym to celu Sprzedawca został powiadomiony najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
5.     Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
·         nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
·         występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument bądź Przedsiębiorca Prywatny może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć, bądź też przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, bądź też publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy Prywatnego o zawarciu umowy;
·         być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca Prywatny może rozsądnie oczekiwać;
·         być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Prywatnemu przed zawarciem umowy i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
6.     Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca Prywatny, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
7.     Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:
·         zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawca lub na jego odpowiedzialność;
·         niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Prywatnego wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub, w przypadku towaru z elementami cyfrowymi, przez osobę trzecią;
8.     Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
9.     W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi.
§16
1.     Jeżeli towar jest niezgodny z Umową, Konsument lub Przedsiębiorca Prywatny może żądać jego naprawy lub wymiany.
2.     Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca Prywatny żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca Prywatny żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
3.     Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został on poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Prywatnego o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Kupujący go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
4.     Konsument lub Przedsiębiorca Prywatny udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera towar na swój koszt. Odbierając towar Sprzedawca bądź upoważniony przez niego podmiot uprawniony jest do dokonania oględzin towaru i spisania protokołu odbioru towaru w obecności Kupującego.
5.     Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca Prywatny może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
·         Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową poprzez jego naprawdę bądź wymianę;
·         Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową poprzez jego naprawdę bądź wymianę;
·         pomimo podjęcia przez Sprzedawcę próby naprawy bądź wymiany towar w dalszym ciągu jest niezgodny z umową;
·         brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z opcji naprawy bądź wymiany towaru;
·         z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy Prywatnego.
6.     Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową.
7.     Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Prywatnemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.
8.     Odstąpienie od umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Prywatnego jest możliwe jedynie w przypadku, gdy niezgodność towaru z umową jest istotna. Sprzedający może nie przyjąć oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jeśli wykaże, że brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.
9.     Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy, Konsument lub Przedsiębiorca Prywatny może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów. W przypadku pozostałych towarów nabytych wraz z towarami niezgodnymi z umową Konsument lub Przedsiębiorca Prywatny może odstąpić od umowy, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, by Konsument lub Przedsiębiorca Prywatny zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
10.  W przypadku odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca Prywatny niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. Zwrot ceny następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11.  W przypadku wady nieistotnej Konsument lub Przedsiębiorca Prywatny nie może odstąpić od umowy, nie traci jednak prawa do skorzystania z pozostałych uprawnień.

§17
1. Zaleca się, aby reklamacje dotyczące usług składane były pisemnie na adres Sprzedawcy. W piśmie zawierającym reklamację należy podać dane osoby reklamującej, nazwę i rodzaj usługi, której reklamacja dotyczy oraz opisać przyczyny reklamacji.
2. Każdy Kupujący będący konsumentem jest uprawniony do złożenia Sprzedawcy reklamacji, w szczególności reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową, dotyczących nieprawidłowości w działaniu Sklepu czy też sposobu lub jakości świadczenia przez Sprzedawcę usług.

3. Kupujący może złożyć reklamację w dowolnej formie, w tym także w formie elektronicznej – za pośrednictwem formularza zgłoszenia reklamacji dostępnego na stronie Sklepu lub na Koncie Kupującego, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź pocztą na adres Sprzedawcy.

4. Sprzedawca rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jej złożenia przez Kupującego, powiadamiając Kupującego o sposobie załatwienia reklamacji.
§18
1. W przypadku Kupujących będących Przedsiębiorcami Sprzedawca zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy lub niedostarczenia towaru. W szczególności nie jest odpowiedzialny za przerwy w produkcji, utratę zysku lub straty pośrednie, powstające w wyniku niedostarczenia towaru w danym terminie, lub dostarczenia towaru, który okazał się wadliwy i tym samym wystąpiła konieczność jego reklamacji. Powstałe w ten sposób szkody nie mogą być podstawą roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
2. Ogólna odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy wobec Kupujących będących Przedsiębiorcami ograniczona jest do szkód wyrządzonych umyślnie.
3. Sprzedający wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących Przedsiębiorcami. Zapis ten nie dotyczy Przedsiębiorców Prywatnych.
4. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Kupującymi będącymi Przedsiębiorcami, w tym także Przedsiębiorcami Prywatnymi, rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

§19

1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. W procesie rejestracji Konta, a także podczas składania zamówienia, oraz podczas dokonywania rezerwacji, a także składania reklamacji za pośrednictwem formularza dostępnego w Sklepie, Kupujący podaje dane osobowe niezbędne Sprzedawcy do świadczenia usług, a także do wykonania zawartej przez strony umowy sprzedaży lub realizacji dokonanej rezerwacji, a w szczególności imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres mailowy, numer telefonu kontaktowego. 
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Sprzedawca oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi z zakresu przetwarzania danych osobowych, które nakładają na niego przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przede wszystkim RODO. Usługodawca oświadcza także, że dokłada wszelkich starań w celu osiągnięcia jak najwyższego standardu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego firmie. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej pod adresem https://www.mixrtvagd.pl/content/11-aeu-legal-privacy
 
 
§19

1. Sprzedawca może zmienić Regulamin. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu, chyba że Sprzedawca wskazał późniejszy termin wejścia w życie nowego Regulaminu. Postanowienie zdania poprzedzającego nie ma zastosowania do Klienta posiadającego utworzone Konto, który przed upływem 7 dni od dnia powiadomienia przez Sprzedawcę o zmianie Regulaminu, wypowiedział umowę o świadczenie usługi. W przypadku dokonania przez Kupującego wypowiedzenia o którym mowa w zd. 2, umowa o świadczenie usługi ulega rozwiązaniu z upływem w.w. terminu. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do zamówień złożonych oraz rezerwacji dokonanych przed wejściem w życie zmian. Takie zamówienia i rezerwacje będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

2. Aktualny Regulamin jest dostępny pod adresem: www.mixrtvagd.pl Regulamin, w brzmieniu obowiązującym Kupującego, może być również przesłany nieodpłatnie Kupującemu na każde jego żądanie, w formie pisemnej lub elektronicznej.

§20

Wszelkie spory pomiędzy Stronami będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania, pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez Sprzedawcę, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności z mediacji. Informacje o sposobie dostępu do w.w. trybu oraz procedurze rozpatrywania sporu, znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Kupujący będący konsumentem może również skorzystać z pomocy właściwego miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów.
§21

Regulamin wchodzi w życie dn. 1.01.2023 r.
 
§22
Wzór formularza odstąpienia od umowy:
Miejscowość, data
 
Imię i nazwisko

Adres konsumenta
 
Mateusz Kuczaj MIXRTVAGD.PL
ul. Królowej Jadwigi 6
36-040 Boguchwała
 
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 
 
Niniejszym oświadczam, iż korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827), z zachowaniem 14-dniowego terminu odstępuję od umowy dotyczącej zakupu towaru w postaci: ..................................................................... doręczonego mi w dniu .....................
Wnoszę o zwrot kosztów towaru wraz z kosztami jego przesyłki, tj. kwoty .........................
*na rachunek bankowy o nr:.................................................................................................
*bądź w inny sposób:.............................................................................................................
(* niepotrzebne skreślić)
 
 
Imię i nazwisko
[odręczny podpis]................................ 
 
 

 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu